Statistika za automatsku analizu podataka

Statistika

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Sticanje opštih i specifičnih znanja iz matematičke statistike.

Po završetku kursa, student ima osnovna znanja iz matematičke statistike. Osposobljen je da primenjuje statističke testove i metode simulacije za proučavanje realnih pojava, kao i da koristi statistički softver R.

Teorijska nastava

Osnovni koncepti verovatnoće. Slučajne veličine, njihove raspodele i numeričke karakteristike. Zakon velikih brojeva. Centralna granična teorema. Statistički model i zadatak matematičke statistike. Grafičko predstavljanje podataka. Statistike poretka i varijacioni niz. Empirijska funkcija raspodele. Uzoračka sredina i uzoračka disperzija i njihove numeričke karakteristike. Ocenjivanje parametara raspodela i osobine ocena. Intervalne ocene u normalnom i binomnom modelu. Testiranje statističkih hipoteza. Testiranje hipoteza o parametrima normalne raspodele. Pirsonov hi-kvadrat test saglasnosti sa raspodelom. Pirsonov hiḱvadrat test neѕavisnosti dva obeležja.

Praktična nastava

Uvežbavanje metoda i tehnika statističke analize podataka. Rešavanje praktičnih zadataka.