Ekskvizicija podataka

Ekskvizicija podataka

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

– Numerička i matematička osposobljenost za analizu svakog merenja.

– Projektovanje i pisanje programa za analizu merenja.

– Upoređivanje analize numeričke obrade podataka i programske analize.

– Primena PHP-a i JAVA SCRIPT-a.

– Da se zadato merenje profesionalno odradi i odrede potrebne ili unapred tražene veličine,

– Da se tako izmerene veličine matematički, numerički i statistički analiziraju a zatim da se grafički i logički pripreme za dalju analizu,

– Da se, korišćenjem PHP-a ili JAVA SCRIPT-a, ili oba, napravi softver koji će obavljati preciznu obradu podataka a koja je unapred matimatički određena.

Teorijska nastava

OSNOVI TEORIJE UZORAKA
Populacija i prost uzorak sa vraćanjem i bez vraćanja.Uzoračka – empirijska raspodela kao mogući zakon ponašanja populacije

OSNOVI OBRADE STATISTIČKIH PODATAKA

Pojam statističkih skupova.Srednje vrednosti statističkih skupova. Disperzija. Modeli raspodele.Trend u proučavanju statistike. Vremenski niz u proučavanju statistike. Pokazatelji u statističkom proučavanju. Hipoteze i testovi

OSNOVI RAČUNA VEROVATNOĆE

Matematička verovatnoća nekog događaja. Teorema sabiranja verovatnoća. Teorema množenja verovatnoća.Permutacije, kombinacije i varijacije elemenata jednog skupa.

REPETITORIJUM NUMERIČKIH METODA

Neki algebarski problemi. Interpolacioni polinomi.Interpolacioni polinomi Lagranža (Joseph-Louis Lagrange). Njutnovi (Isaac Newton) interpolacioni polinomi.Numerička integracija. Njutn-Kotesove (Isaac Newton – Roger Cotes) formule. Simpsonova (Thomas Simpson) formula.

NEPOSREDNA MERENjA JEDNAKE I NEJEDNAKE TAČNOSTI

Određivanje vrednosti merenih veličina.Određivanja grešaka merenja. Zakon raspodele slučajnih veličina.

POSREDNA MERENjA JEDNAKE TAČNOSTI

Određivanje prosečnih grešaka veličina određenih posrednim merenjem. Određivanje srednje greške veličina određenih posrednim merenjem jednake tačnosti. Opšti slučaj sistema jednačina posrednih merenja jednake tačnosti.

POSREDNA MERENjA NEJEDNAKE TAČNOSTI

Normalne jednačine posrednih merenja nejednake tačnosti. Kontrola
pri rešavanju normalnih jednačina nejednake tačnosti.

USLOVNA MERENjA VELIČINA

Postupak uvođenja korelata uslovnih merenja.Postupak svođenja na posredna merenja.

OSNOVI TEORIJE KORELACIJE

Zakoni dvodimenzione raspodele slučajnih veličina. Verovatnoća korelacionih događaja. Aritmetička sredina i varijansa dvodimenzionalne raspodele.

ANALITIČKO PRIKAZIVANJE ZAVISNOSTI ODREĐENIH MERENJEM

Metoda interpolacije podataka. Metoda srednjih odstupanja.

Praktična nastava

Sastoji se iz auditornih, laboratorijskih vežbi koje prate sadržaj predmeta.