Savremeni menadžment i mrežna organizacija preduzeća

Savremeni menadžment i mrežna organizacija preduzeća

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama mrežne organizacione strukture i ovladavanje organizacionim i menadžment veštinama u poslovnom okruženju industrije 4.0. Studenti se osoposobljavaju da planiraju, organizuju i vode u skladu sa raspoloživim resursima uz adekvatno upravljanje kvalitetom, troškovima, vremenom i rizicima u uslovima poslovanja I4.0.

Nakon završetka kursa studenti će biti u mogućnosti da prepoznaju, razmatraju, ovladaju i kritički se odnose prema savremenim, realnim problemima organizovanja i upravljanja u I4.0, kao i da identifikuju i rezimiraju glavne praktične implikacije datih pitanja i problema na organizaciju i društvo.

Teorijska nastava

Trendovi i izazovi radnih mesta budućnosti. Mrežna organizacija – kontekst, strategija razvoja, struktura (vertikalna i horizontalna integracija i pitanja diferencijacije). Nove forme organizovanja (holakratija, agilna, scrum…). Rukovodstvo, timovi za upravljanje, motivacija i donošenje odluka. Kolaborativno okruženje, organizaciona kontrola i promene. Kontrolisanje kritičnih organizacionih procesa – upravljanje organizacionim konfliktima i pregovaranjem, razvoj naprednih informacionih sistema i tehnologija, promovisanje inovacija, razvoj proizvoda i preduzetništvo. Upravljanje različitim organizacionim kulturama. Metode, tehnike i alati za organizacioni razvoj (SWOT, DEA, BSC, Benchmarking…). Lean Six Sigma metodologija i alati (QFD, TRIZ, DOE, FMEA, NGT, SIPOC…), KPI (ključni pokazatelji učinka) i KRI (ključni indikatori rizika). Donošenje poslovnih odluka. Poslovni planovi i upravljanje lancem vrednosti.

Praktična nastava

Radionice o organizacionoj strukturi i problemima menadžmenta u mrežnim organizacijama uz razmatranje pokazatelja performansi i rizika. Projekti koji zahtevaju timski rad za donošenje odluka u oblastima proizvodne efikasnosti, kvaliteta, kulture, upravljanja ljudskim resursima, finansijama itd. biće simulirani kroz mrežne organizacije uz analizu efikasnost i efektivnosti procesa.