Ekonomika preduzeća

Ekonomika preduzeća

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Cilj predmeta je da omogući studentima sticanje znanja o značenju i značaju preduzeća kao temeljne institucije tržišne privrede, zatim, sticanje znanja o elemenitma ulaganja u reprodukciju, njihovom trošenju iskazanom preko utrošaka i troškova, o rezultatima ulaganja, kao i o faktorima ulaganja. Predmet je posebno fokusiran na analizu elemenata ulaganja u reprodukciju, odnosno fundametalnim karakteristikama materijalnih, finansijkih i nematerijalnih resrusa preduzeća, kao na bazičnim karakteristikama troškova koji nastaju upotrebom tih resursa.

Sticanje znanja i osposobljavanje studenata za primenu ekonomskih principa, metoda i tehnika, u oblasti ulaganja, s akcentom na upravljanje troškovima upotrebe resursa, radi maksimiranja rezultata poslovanja preduzeća.Takođe, studenti će biti u prilici da razviju sposobnosti i spremnost za rešavanje konkretnih, praktičnih problema u funkcionisanju preduzeća radi postizanja efikasnosti i efektivnosti reprodukcije.

Teorijska nastava

Teorijska nastava obuhvata sledeće celine:

– Predmet izučavanja ekonomike preduzeća i odnos sa drugim naučnim disciplinama

– Preduzeće kao oblik organizacije privredne delatnosti

– Sredstva i izvori sredstava preduzeća

– Analiza troškova u dinamici reprodukcije

– Kalkulacija kao metodski postupak obuhvatanja i raspodele troškova po nosiocima

– Angažovanje sredstava u funkcionisanju preduzeća

– Ekonomski rezultati funkcionisanja preduzeća.

Praktična nastava

Praktična nastava podrazumeva analizu studija slučaja i prezentovanje seminarskih radova, sa temama obuhvaćenim teorijskom nastavom.