Osnovi menadžmenta

Osnovi menadžmenta

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Upoznati studente sa prirodom i karakterom savremenog menadžmenta, sa njegovom strukturom i procesom i ukazati na njegov značaj za savremene organizacije i savremene uslove poslovanja. Postavljanjem svojevrsne teorijske osnove iz oblasti menadžmenta omogućiti studentima da steknu fundamentalna znanja i veštine iz ove oblasti i osposobiti ih za njihovo buduće uspešno uključivanje u poslovnu praksu i efikasno rešavanje onih problema iz domena menadžmenta, koje savremena praksa sa sobom nosi.

Ovladavanje fundamentalnim znanjima iz menadžmenta. Razumevanje prirode i značaja menadžmenta. Poznavanje temeljnih koncepata i principa menadžmenta, njegovih ključnih metoda, modela i tehnika, a sa svrhom objektivnog sagledavanja mogućnosti njihove praktične primene. Poznavanje sadržaja osnovnih funkcija i uloga menadžera, kao i veština neophodnih za njihovo uspešno obavljanje. Razumevanje osnovnih kvaliteta kojima treba da raspolažu savremeni menadžeri, kao i poznavanje načina sticanja tih kvaliteta;. Sposobnost identifikovanja ključnih izazova sa kojima se suočavaju savremene organizacije i njihovi menadžeri u uslovima globalizacije poslovanja.

Determinisanje menadžmenta. Struktura menadžmenta. Veštine menadžera. Menadžment proces.  Planiranje i strategijski menadžment. Organizovanje i organizaciona struktura. Vođenje (liderstvo) i bihevioristički kontekst. Kontrolisanje i informaciona tehnologija. Menadžment i organizaciono okruženje. Transformacioni menadžment. Društvena odgovornost menadžmenta i poslovna etika. Internacionalni menadžment.