Dramaturgija zvuka

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Kratki program studija: Zvuk u video-igrama obavezni

Upoznavanje sa dramatrugijom i ulogom zvuka u medijima upošte.

Sticanje veštine analiziranja zvučne slike kao i kreiranja iste kroz korišćenje različitih metoda i načina obrade zvuka i njegove primene u digitalnim okruženjima.

Ovaj predmet ima za cilj da opismeni polaznike o dramatrugiji i ulozi zvuka u medijima upošte. Pohađajući ovaj kurs, studenti stiču osnovna znanja o tome šta je zvuk, koje su njegove osnovne karakteristike i kako ga čovek percipira (psihoakustika). Takođe, polaznici detaljno razrađuju činioce zvučne slike (govor, muziku i zvučne efekte) kroz neposrednu realizaciju, koja podrazumeva tehnološke metode, načine obrade zvuka i primenu zvuka u digitalnim okruženjima. Nakon uspešnog pohađanja ovog predmeta, učesnici se osposobljavaju da osmisle koncepciju dizajna zvuka i da, koristeći sva zvučna izražajna sredtva , na najbolji način kreiraju zvučnu sliku. Praktična primena znanja, odvija se kroz tri osnovne produkcione faze rada, a to su:
preprodukcija (ideja i planiranje), produkcija (snimanje, montaža, obrada i dizajn i miksovanje) i postprodukcija (finalizacija formata).