Programi

Master 4.0 studije omogućile su studentima sticanje performansi neophodnih za poslovanje na digitalnom tržištu. Predmeti iz oblasti kao što su analiza podataka, bioinformatika, cloud computing, IoT, mašinsko učenje, veštačka inteligencija, VR, kao i menadžment, finansije, računovodstvo, marketing i preduzetništvo, pomažu studentima da lakše i efikasnije oforme svoj karijerni put.

Filtriraj po

Obrada velikih količina podataka Univerzitet u Kragujevcu

Obrada velikih količina podataka

Upoznavanje sa osnovama skladištenja, obrade i analize velike količine podataka korišćenjem solidne matematičkih osnova i aktuelnih softverskih alata.
Uvod u nauku o podacima Univerzitet u Kragujevcu

Uvod u nauku o podacima

Cilj predmeta je da student upozna sve glavne aspekte nauke o podacima, da nauči da koristi softverske alate, upravlja podacima, prezentuje ih…
Integrisani višeprocesorski sistemi ETF / FON

Integrisani višeprocesorski sistemi

Cilj kursa je upoznavanje studenata sa konceptom razvoja hardvera i softvera integrisanog višeprocesorskog sistema. Studenti će steći znanja vezana za proces projektovanja…
Interfejsi za interoperabilnost sistema za Industriju 4.0 Matematički / Mašinski fakultet

Interfejsi za interoperabilnost sistema za Industriju 4.0

Cilj kursa je da studentima omogući razumevanje značaja i praktičnu primenu principa i koncepata razvoja, testiranja i unapređenja interfejsa koji omogućavaju adekvatnu…
Metode soft-kompjutinga ETF / FON

Metode soft-kompjutinga

Cilj predmeta je da studenti ovladaju tehnikama projektovanja neuralnih mreža, fazi sistema,genetskih algoritama i hibridnih sistema, sa osnovnim ciljem njihove primene u…
Interakcija čovek-računar (1) ETF / FON

Interakcija čovek-računar

Osposobljavanje polaznika da u skladu sa opšteprihvaćenim metodama projektovanja programskih sistema definišu korisničke zahteve u domenu interakcije korisnika i sistema, izvrše analizu,…
Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja ETF / FON

Odabrana poglavlja iz interneta inteligentnih uređaja

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa hardverskom i softverskom infrastrukturom interneta inteligentnih uređaja, kako bi se osposobili za razvoj…
Računarska grafika ETF / FON

Računarska grafika

Razumevanje i ovladavanje principima računarske 2D i 3D grafike, animacije i interakcije sa korisnikom. Savladavanje praktičnih veština programiranja grafičkih aplikacija, teoretskih osnova…
Napredne računarske mreže ETF / FON

Napredne računarske mreže

Upoznavanje sa naprednim računarskim mrežama i telekomunikacionim sistema koji pokrivaju oblast žičnih i bežičnih komunikacija i izučavanje multimedijalnih korisničkih servisa, protokolima koji…
Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici ETF / FON

Optimizacija i simulacija u poslovnoj analitici

Upoznavanje studenata sa konceptima i primenama matematičkog modeliranja i rešavanja modela metodama operacionih istraživanja. Predmet za cilj ima da predstavi metode analize…
Upravljanje IT projektima Univerzitet u Kragujevcu

Upravljanje IT projektima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, metodima, tehnikama i alatima za uspešno upravljanje IT projektima.
ETF / FON

IT projektni menadžment

Sticanje naučnih i stručnih znanja iz teorije i prakse upravljanja projektima neophodnih za pripremu studenata, kao budućih IT projektnih menadžera. Sticanje znanja…
Razvoj veb aplikacija Univerzitet u Nišu

Razvoj veb aplikacija

Upoznavanje sa osnovnim elementima web programiranja u jeziku JavaScrpt i elementima Node JS razvojnog okruženja.
Programiranje mobilnih aplikacija Univerzitet u Kragujevcu

Programiranje mobilnih aplikacija

Sticanje opštih znanja i posebnih veština za razumevanje koncepata mobilnog računarstva. Ovladavanje tehnologijama i alatkama za razvoj softverskih rešenja za mobilne uređaje…
Obrada prirodnih jezika (1) ETF / FON

Obrada prirodnih jezika

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i tehnikama statističke obrade prirodnih jezika. Prikaz nekih od glavnih morfoloških, sintaksnih i semantičkih problema iz računarske…
Algoritmi i strukture podataka (1) Matematički / Mašinski fakultet

Algoritmi i strukture podataka

Sticanje osnovnih znanja o strukturama podataka, fundamentalnim algoritmima, analizi i strategijama konstrukcije algoritama.
Interakcija čovek-računar (2) Univerzitet u Kragujevcu

Interakcija čovek-računar

Predmet razmatra koncepte interakcije čoveka i računara sa obe strane korisničkog interfejsa, uključujući ljudske faktore, analizu performansi, procese saznavanja, studije upotrebe, stilove…
Teorija informacija i kodovi na grafovima ETF / FON

Teorija informacija i kodovi na grafovima

Cilj predmeta je da se izlože osnovne postavke Teorije informacija i njihova primena u cilju dostizanja teorijskih granica vezanih za obradu i…