Engleski jezik u informacionim tehologijama

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Obavezni

Opšti cilj predmeta jeste dalje usavršavanje i rad na produktivnim i receptivnim jezičkim veštinama.
Specifični ciljevi predmeta podrazumevaju savladavanje kompleksnijih formi opšteg akademskog registra, alik i Engleskog jezika kao jezika struke u ovoj oblasti. Usvajanje stručne terminologije, osposobljavanje studenata za korišćenje stručne literature, kao i ovladavanje akademskim stilom izražavanja u pisanju i govoru.

Studenti su osposobljeni za pisanu i govornu profesionalnu komunikaciju, samostalno korišćenje stručne literature na engleskom jeziku, kao i dalje usavršavanje u oblasti informacionih tehnologija.
Kroz pripremu seminarskih radova, ovladali su stručnom terminologijom i novinama u korišćenju poznatih reči i izraza u specifičnom registru.

Teorijska nastava

Predavanja su zasnovana na interakcijskom komunikativnom pristupu. Obrađuju se materijali u vezi sa informaciono-komunikacionim tehnologijama, razvojem softvera, interakcijom čoveka i kompjutera, veštačkom inteligencijom, itd.

Praktična nastava

Obrada određenih gramatičkih jedinica. Izrada seminarskih radova na teme u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Usmene diskusije na teme iz struke i akademskog života studenata i njihovih interesovanja i planova. Timski rad i učešće u mini-debatama i argumentaciji.