Komputerske igre i pravo

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Izborni

Kompjuterske igre postale su u poslednje vreme proizvod koji upotrebljavaju milioni korisnika širom sveta. Uprkos tome, čini se da postoji velika neizvesnost među korisnicima i proizvođačima u pogledu pravne zaštite , odnosno pravne kvalifikacije kompjuterskih igara u okviru postojećeg pravnog režima koji se njime bavi (pre svega propisa iz oblasti Prava intelektualne svojine).
Svrha predmeta je da studentima pruži osnovna znanja o pravnoj zaštiti kompjuterskih igara.

Studenti će imati priliku da razgovaraju o različitim pravnim pitanjima u vezi sa kompjuterskim igrama i platformama za igre. Posebna pažnja će biti posvećena slučajevima iz domaće i strane sudske prakse. Očekivani ishod predmeta je da studenti ovladaju osnovnim znanjima o pravnoj zaštiti kompjuterskih igara i da stečena znanja uspešno primene u praksi i svakodnevnom životu.

Teorijska nastava

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE. Pojam prava intelektulne svojine. Autorsko pravo – opšte napomene. Patentno pravo – opšte napomene. Pravo žiga – opšte napomene. Poslovna tajna (know- how). Kompjuterske igre kao predmet intelektualne svojine.
KOMPJUTERSKE IGRE I AUTORSKO PRAVO. Klasifikacija kompjuterskih igara u smislu autorskog prava. Kompjuterske igre kao kompjuterski program. Kompjuterske igre kao audiovizuelno delo. Kompjuterske igre kao baza podataka.
KOMPJUTERSKE IGRE I PRAVO ŽIGA. Zaštita naziva kompjuterskih igara žigom. Postupak sticanja žiga. Sadržina žiga.
KOMPJUTERSKE IGRE I PATENTNO PRAVO. Patentna zaštita softvera. Kompjuterske igre i licenca.
KOMPJUTERSKE IGRE VS ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I ZAŠTITA DECE. Kompjuterske igre i Direktiva o audio-vizuelnim medijskim uslugama. Kompjuterske igre i audiovizuelne usluge. Pravno regulisanje oglašavanja u kompjuterskim igrama. Kompjuterske igre i zaštita podataka o ličnosti. Zaštita dece, mladih i dostojanstva ljudi.

Praktična nastava

Studije slučajeva i radionice