Softverska okruženja za razvoj video igara

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Kragujevcu

Dostupan u okviru programa

Master 4.0: Razvoj kompjuterskih igara Izborni

Cilj je ovladati radom u gejm endžinima (GE) (softverskim okruženjima za razvoj 2D i 3D video igara sa interakcijom u realnom vremenu) korišćenjem Unity i programskog jezika C#. Studenti će se upoznati s terminologijom i komponentama modernog GE-a, odnosno kako ih efikasno koristiti za razvoj video igara. Kroz rad u Unity, studenti će naučiti kako da artikulišu dizajn i mehaniku igre kroz razvoj prototipskog rešenja video igre.

• Kroz nastavu i radne zadatke student će steći razumevanje ključnih termina, funkcionalnosti i komponenti GE potrebnih za razvoj igara.
• Kada dobije dokumentovan dizajn, mehaniku igre i odgovarajuće asete, studenti će biti naučeni kako da razviju radni prototip tog dizajna u Unity.
• Studenti će naučiti kako da izmene postojeće Unityrešenje tj. igru, tako da bude prilagođena ili dorađena efektima, zvukom, korisničkim doživljajem, mehanikom, itd.
• Studenti će demonstrirati sposobnost da razviju praktična rešenja za zadate probleme i prepreke koje se mogu javiti tokom rada sa Unity GE.

Teorijska nastava

1. Uvod u Gejm endžine (GE) (Šta su GE?; Fukncionalnosti GE potrebne za razvoje različitih žandrova video igara, Sastavni delovi i arhitekture morednih GE);
2. Uvod u Unity (Petlja igre; Kreiranje mehanike (Gameplay) igre; Rad sa asetima (Asset Workflow); Analiza performansi i optimizacija video igara u Unity;
3. Upravljanje asetima u Unity GE (Šta je aset? Tipovi aseta; Cevovod i tok upotrebe aseta; Radni paketi i prodavnice aseta; Aseti i skripte);
4. Sudari i fizika objekata u Unity (Čvrsta tela; Detektori sudara; Zglobovi i veze; Kontroleri karatkera; Sudari; Debagoranje i vizualizacija fizike);
5. Praktičan-demonstrativni razvoj video igre – 1 (Enkapsulacija asetsa, fizike i skriptnog programiranja u Unity); Definsanje projektnih zadataka;
6. Dizajn scene i Animacije (Graf scene, Renderovanje; Efekti; Osvetljenje; Zvuk)
7. Korisnički interfejs (Vizuelno stablo; Sistem događaja; Ugrađene kontrole; Kanvas; Vizuelene komponente; Komponente za upravljanje interakcijom i događajima);
8. Veštačka inteligencija u video igrama (Game AI; Šta su agenti? Mašine konačnih stanja; Navigacija i pronalaženje putanje; Vođenje agenata; Mašinskog učenje i igre);
9. Praktičan-demonstrativni razvoj video igre – 2 Enkapsulacija lekcija 6-8;
10. Umrežene i multiplejer igre (Konvertovanje single-player igre u multi-player igru);
11. Prezentovanje i odbrana projektnog zadatka.

Praktična nastava

1. Podešavanje razvojnih alata i okruženje (Istalacija i pregled Unity);
2. Pregled komandi i korisničkog interfejsa Unity;
3. Učitavanje i rad sa objektima i resursima u Unity;
4. Dodavanje funkcionalnosti učitanim objektima;
5. Implementacije detekcije kolizije i fizičkog ponašanja objekata u Unity;
6. Razvoj jednostavne 2D igre u Unity bazirane na fizici;
7. Dodavanje efekata i animiranje objekata;
8. Razvoj korisničkog interfejsa i interakcija sa korisnikom u Unity;
9. Kreiranje agenata – objekata koji se inteligentno ponašaju u igri (Game AI);
10. Razvoj igre bazirane na fizičkoj interakciji objekata koji se ponašaju inteligentno;
11. Konvertovanje single-player igre u multi-player igru.