Dramaturgija video-igara

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet umetnosti i Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu

Dostupan u okviru programa

Kratki program studija: Zvuk u video-igrama obavezni

Upoznavanje sa gradivnim elementima video igara, žanrovskim uslovnostima, te principima i postupcima koji su video-igre učinili najmasovnijim i ekonomski najuspešnijim medijskim žanrom u istoriji.

Osposobljavanje polaznika da razumeju koncept, sadržaj i naraciju video-igre kao i da kritički analiziraju video-igre posebno u kontekstu odnosa zvuka sa vizuelnimi i narativnim sadržajem, tipovima i mehanikama gejmpleja i tome sl.

a) Tradicionalni mediji
b) Digitalne tehnolgojie i savremeni mediji
v) Linearni i nelinearni medjiji
g) Video-igre kao savremeni medij
d) Uticaj tradicionalnih umetnosti na razvoj video-igara
đ) Psiho-fizička percepcija zvuka (medijatizacija zvuka)
Ovde bi se vršilo dosta analiza dizajna zvuka u video-igrama. Analiza bi generalno podrazumevala odnos zvuka i drugih komponenti video-igre (odnos zvuka i slike, zvuka i priče (narativa), zvuka i dijaloga, zvuka i muzike, itd) Dakle, analiziralo bi se na koji to način zvuk podspešuje celokupan doživljaj video-igre. Ovo svakako podrazumeva i stetiku kao i uticaj zvuka na psiho-emotivno stanje igrača.