Informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti

Analiza socijalnih mreža

Uključene obrazovne institucije

Elektrotehnički fakultet / Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Oblast

Security

Upoznavanje studenata sa tehnologijama zaštite računarskih sistema i osnovnim principima zaštite računarskih mreža i računarskih sistema. Razumevanje, primena i upravljanje rizicima. Razumevanje problema bezbednosti podataka i računarskih sistema. Razumevanje pravnog okvira u oblasti informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti. Upoznavanje studenata sa pravnim konceptima zaštite podataka o ličnosti, kao i razumevanje njihove uloge i specifičnosti za realizaciju prava na privatnost i informacionu privatnost. Razumevanje, primena i upravljanje zaštitom podataka o ličnosti pri razvoju informacionih sistema, skladištenju podataka i računarstvu u oblaku, poslovne analitike, mašinskog učenja itd.

Posedovanje znanja o tehnologijama zaštite računarskih sistema i osnovnim principima zaštite računarskih mreža i računarskih sistema. Osposobljenost sudenata da koriste pojedinačne tehnologije zaštite računarskih sistema, kao i njihovu integrisanu primenu. Osposobljavanje za primenu novih koncepata i metoda u zaštiti podataka o ličnosti, poštovanju prava vezanih za primenu informaciono komunikacionih tehnologija. Razumevanje osobenosti formalnih i neformalnih pravila, eksternih i internih pravnih akata kojima se reguliše privatnost. Osposobljenost studenata da identifikuju podatke o ličnosti, vrste obrade, relevantne aktere i upravljaju procesima usklađivanja poslovanja organizacija koje obrađuju podatke o ličnosti preduzimajući pravne, organizacione i tehničke mere. Osposobljenost studenata da vrše Procenu uticaja na zaštitu podataka o ličnosti i definišu mere usled prekogranične razmene i posebnih vrsta obrade podataka o ličnosti.

Teorijska nastava

Informaciona bezbednost: pojam i oblici. Identifikacija rizika. Analiza rizika i planiranje zaštite računarskih sistema i računarskih mreža. Upravljanje sistemima sa stanovišta sigurnosti i zaštite podataka. Upravljanje incidentima i upravljanje krizom planiranja kontinuiteta poslovanja i oporavak od katastrofe. Politike zaštite. Zaštita podataka o ličnosti i privatnost. Privatnost i informaciona privatnost. Pravo na privatnost. Podaci o ličnosti. Zaštita podataka o ličnosti. Međunarodna regulativa – Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti (General Data Protection Regulation – GDPR). Zaštita podataka o ličnosti i privatnosti u našem pravu. Lice za zaštitu podataka o ličnosti. Izvoz u uvoz podataka o ličnosti – prekogranično poslovanje. Kodeksi postupanja, sertifikacija i drugi instrumenti samoregulacije. Procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti. Organizacione mere: evidencija radnji obrade, usklađivanje procesa, organizacione strukture i normativnih akata. Tehničke mere: Bezbednost podataka o ličnosti, Privacy by Design i Privacy by Default, pseduononimizacija. Obaveštenje o povredi bezbednosti. Uloga Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.

Praktična nastava

Vežbe, Studije slučaja, Studijski istraživački rad, Korišćenje baza pravnih propisa, Korišćenje alata za mapiranje tokova podataka i njihovu vizualizaciju, Obuka za usklađivanje internog normativnog okvira.