Uvod u proizvodne sisteme

Uvod u proizvodne sisteme

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj predmeta je usvajanje osnovnih koncepata proizvodnih sistema i njihove automatizacije, primena kompjuterski integrisanih tehnologija i fleksibilnih tehnoloških sistema.

Po uspešnom završetku kursa studenti će biti osposobljeni da:
– primene znanje iz modeliranja, simulacije i vizelizacije u industrijskim aplikacijama,, – identifikuju i rešavaju probleme u radu proizvodnih sistema,
– poboljšaju performanse tehnoloških sistema primenom različitih alata,
– rukuju proizvodnim podacima i različitim softverima koji se koriste u proizvodnji.

Teorijska nastava

– Uvod u proizvodne sisteme – automatizacija tehnoloških sistema, tehnološka oprema proizvodnih pogona, modeliranje proizvodnje
– Automatizacija – osnovni elementi automatizovanog sistema, napredna automatizacija, nivoi automatizacije, sistemi industrijske kontrole
– Sistemi za transport i skladištenje – sistemi za transport materijala, analiza toka materijala, analiza sistema za skladištenje
– Tehnološki sistemi deo – komponente tehnološkog sistema, klasifikaciona šema za tehnološke sisteme, tehnološke ćelije, tipovi tehnoloških ćelija, primena i analiza tehnoloških ćelija, analiza toka proizvodnje.
– Fleksibilni tehnološki sistemi – definisanje fleksibilnog tehnološkog sistema, FTS komponente, primena i prednosti FTS-a, FTS planiranje, FTS implementacija, analiza FTS-a – Planiranje – projektovanje tehnoloških procesa, napredno planiranje proizvodnje, planiranje potreba za materijalima, planiranje kapaciteta.

Praktična nastava

Vežbe su organizovane u obliku pojedinačnih projekata u softverskom okruženju.