Upravljanje kvalitetom i rizikom u Industriji 4.0

Upravljanje kvalitetom i rizikom u industriji 4.0

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj kursa je da studentima omogući razumevanje i praktičnu primenu principa, koncepata, standarda i alata za upravljanje kvalitetom i rizikom u praksi I4.0, sa ciljem postizanja zadovoljstva svih zainteresovanih strana.

Po završenom kursu studenti će biti sposobni da:

– Objasne značaj upravljanja kvalitetom i rizikom u okviru I 4.0
– Primene standarde Upravljanja Kvalitetom i Rizikom
– Primene i kritički sagledaju rezultate primenjenih metoda i tehnika za upravljanje kvalitetom i rizikom u okviru I 4.0.
– Unapređuju kvalitet i sprovode mitigaciju rizika u okviru I 4-0.

Teorijska nastava

Upravljanje Kvalitetom i Upravljanje Poslovnim Procesima. Upravljanje kvalitetom i Organizacione performanse. Standardi upravljanja kvalitetom (ISO 9000, AS9100,ISO/TS 16949). Principi upravljanja kvalitetom. TQM metodi, tehnike i alati (Riblja kost dijagram, Pareto analiza, QFD, TRIZ, DOE, NGT, SIPOC, PDPC, DOE, 8D…) u I 4.0. Izazovi pri implementaciju TQM-a – 11 Axes of Q4.0 7. Standardi upravljanja rizikom (ISO 31000, ISO/IEC 27000). Metode, tehnike i alati upravljanja rizikom (FTA, ETA, FMEA, HAZOP, RGM, BBN, Test, HRA etc.). Bezbednost i sigurnost u I 4.0. Rizik u I 4.0. Osiguranje. Održivost poslovanja i Upravljanje rizikom.

Praktična nastava

Praktična nastava podrazumeva analize studija slučaja, uspostavljanje dokumentacije QMS i ISMS i primenu metoda, tehnika i alata za upravljanje kvalitetom i rizikom na podacima prikupljenim u realnim industrijskim sistemima.