Digitalna fabrika i inteligentno održavanje

Digitalna fabrika i inteligentno održavanje

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Cilj kursa je da studenti shvate transformaciju načina na koji se proizvodi dizajniraju i proizvode putem digitalne proizvodnje i dizajna (DM&D) – prelazak sa „papirnih“ procesa na digitalne procese industriji.

Takođe, cilj kursa je da studente upozna sa:

– razlikama koje su prouzrokovane tehnološkim inovacijama u okviru Industrije 4.0, u planiranju proizvodnje, održavanju, dizajnu objekta (layout-a), unutrašnjem transportu i kretanju materijala, upravljanju zalihama,
– šta je digitalno povezano preduzeće, u smislu optimizacije poslovnih procesa i koncepta upravljanja životnim ciklusom proizvoda.

Studenti će steći znanja i veštine potrebne za prikupljanje, pripremu i analizu podataka, kao i znanja o računarskim platformama koje se mogu koristiti za prikupljanje i obradu podataka tokom dužih vremenskih perioda, takođe studenti će naučiti i osnove inteligentne obrade, odnosno kako integracija (pametnih) senzora i upravljanje pomažu poboljšanju produktivnosti.

Nakon završenog kursa studenti će biti u stanju da razumeju šta je DM&D i kako utiče na karijere, praksu i procese u kompanijama, kako velikim tako i malim, kao i ulogu koju tehnologija ima u Industriji 4.0.

Studenti će dobiti osnovna znanja o digitalno povezanom preduzeću i upoznati se sa dostupnim alatima, tehnologijama i tehnikama koje se mogu primeniti u planiranju proizvodnje, održavanju, dizajnu objekta (layout-a), unutrašnjem transportu i kretanju materijala i upravljanju zalihama. Studenti će biti bolje pripremljeni za učešće, kao članovi naprednog tima za analizu, u implementaciji inteligentne obrade u životni ciklus proizvoda i digitalno povezanog preduzeća.

Teorijska nastava

1. Uvod u digitalnu proizvodnju i dizajn, prednosti digitalne proizvodnje i dizajna, integrisani informacioni sistemi u životnom ciklusu proizvoda;

2. Uvod u naprednu analizu proizvodnih procesa, prikupljanje podataka u različitim proizvodnim sistemima (diskretni i kontinualni), analiza osetljivosti;

3. Uvod u inteligentnu mašinsku obradu (osnove obrade, komponente inteligentne obrade), senzore i senzorske tehnike, programabilne logičke kontrole (PLC);

4. Upravljanje pouzdanošću i imovinom, Prediktivno održavanje, On-line i off-line praćenje stanja, Upravljanje radnim nalogom, Digitalni radni nalog, Bezbednost i zdravlje na radu, Rezervni delovi, Virtualna realnost u održavanju;

5. Osnovni koncepti layout-a i tehnike projektovanja, Zahtevi pri optimizaciji layout-a, Virtualni layout u konceptu digitalne fabrike;

6. Tokovi materijala u proizvodnom procesu, Transportni uređaji u unutrašnjem transportu, On-line upravljanje kretanjem transportnih uređaja, Off-line upravljanje kretanjem transportnih uređaja, Optimizacija sistema unutrašnjeg transporta, Upravljanje sistemom unutrašnjeg transporta;

7. Sistem upravljanja zalihama za sirovine, gotove proizvode, rezervne delove, inovacije;

8. Digitalno povezano preduzeće (upravljanje životnim ciklusom proizvoda, industrijski internet stvari, planiranje materijalnih potreba, sistem upravljanja skladištem, upravljanje proizvodnim procesima, sistemi izvršenja proizvodnje, ERP).

Praktična nastava

1. Primeri digitalne proizvodnje i dizajna;

2. Big data, prikupljanje podataka, skladištenje podataka, obrada podataka, računarske platforme;

3. Obrada signala, Transformacija podataka u informacije, Praktična upotreba mašinskog učenja, Primeri upotrebe PLC-ova, Closed Loop sistemi za kontrolu procesa, Uvod u adaptivno upravljanje, Pregled komercijalno dostupnog softvera;

4. Metode za određivanje pouzdanosti, Metode predviđanja, Primeri implementacije monitoringa stanja, Kreiranje digitalnog radnog naloga, Primeri rešenja održavanja podržani virtuelnom realnošću;

5. Primeri tehnika projektovanja layout-a, optimizacija layout-a, Primeri kako se layout postrojenja može prilagoditi zahtevima industrije 4.0.

6. Proračun radnog ciklusa, Optimalna putanja transportnih uređaja;

7. Modeli zaliha za proizvodnju, gotove proizvode, rezervne delove; 8. Praktični rad na dostupnim ERP platformama.