Računovodstvo

Računovodstvo

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Sticanje znanja i veština iz oblasti finansijskog računovodstva, polazeći od osnove i principa sistema dvojnog knjigovodstva, uz računovodstveno obuhvatanje sredstava, obaveza, kapitala, rashoda i prihoda, i sastavljanje osnovnih finansijskih izveštaja – bilansa stanja i bilansa uspeha.

Student će biti osposobljen da vodi poslovne knjige, sastavlja finansijske izveštaje, pripremi računovodstvene informacije o finansijskom položaju, uspešnosti poslovanja i promenama finansijskog položaja za potrebe širokog kruga korisnika.

Teorijska nastava

Upoznavanje sa sistemom dvojnog knjigovodstva kao polazne osnove za izučavanje računovodstva preduzeća. Pri tome se razmatraju osnovne knjigovodstveno – računovodstvene kategorije i instrumenti, koji su međusobno povezani tako da obezbeđuju realizaciju ciljeva i zadataka knjigovodstva i finansijskog računovodstva. Nadanje se razmatra primena sistema dvojnog knjigovodstva na poslovni ciklus preduzeća, u skladu sa oficijelnim kontnim okvirom, uz korišćenje primerenih metodološko – organizacionih rešenja za pripremu i obradu bilansnih podataka, čeme se stvara adekvatna osnova za sastavljanje finansijskih izveštaja i pripremu računovodstvenih informacija za potrebe upravljanja i donošenje ekonomskih odluka.

Praktična nastava

Knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena i sastavljanje finansijskih izveštaja.