Javne finansije

Javne finansije

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Osposobljavanje studenata za razumevanje problematike javnih finansija, sagledavanje značaja digitalizacije za efikasniju naplatu poreskih prihoda, ovladavanje veštinama tumačenja poreskih propisa i poreskih rešenja, osposobljavanje studenata za razumevanje i tumačenje budžeta, njegove strukture i izvršenja, ovladavanje veštinama obračunavanja poreskih obaveza raznih poreskih oblika i doprinosa, osposobljavanje studenata za razumevanje problematike javnih rashoda i glavnih budžetskih izdataka.

Ovladavanje poreskom i budžetskom terminologijom, pravilno tumačenje poreskih zakona, propisa i uredbi, kao i odredbi vezanih za ostale javne prihode, ovladavanje veštinama obračuna i plaćanja poreskih oblika na digitalan način, analiza budžetskih prihoda i rashoda.

Teorijska nastava

Osnove javnih rashoda, razna shvatanja o prirodi javnih rashoda, funkcije javnih rashoda, javna dobra, eksterni efekti javnih rashoda, programi javnih rashoda, osnove javnih prihoda, direktni porezi, indirektni porezi, e-oporezivanje, efekti oporezivanja, carine, takse, doprinosi, naknade, javni zajam, javni dug, budžet i vanbudžetske institucije.

Praktična nastava

Analiza primene stečenih teorijskih znanja u praksi, izrada primera za obračunavanje raznih poreza i doprinosa, popunjavanje elektoronskih obrazaca iz domena oporezivanja, analiza budžeta Republike i lokalnih kolektiviteta, analiza vanbudžetskih institucija.