Preduzetništvo i organizacione kulture

Preduzetništvo i organizacione kulture

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

U ovom kursu student će naučiti kako kreativna ideja može postati izvodljiva poslovna prilika, jer kurs vodi studente kroz ceo proces kreiranja novog preduzetničkog poduhvata. Tokom kursa, studenti će steći znanja i veštine o strukturi i kompleksnosti biznis planova i praktičnih problema. Cilj kursa je da omogući studentima da razumeju proces izrade efektivnih biznis planova. Takođe, cilj kursa je da ukaže na značaj koncepta Organizacione kulture preduzetništva i da istakne faktore koji kreiraju i održavaju kulturu organizacije. Na kraju kursa studenti će savladati etičke principe u okviru Organzacione kulture.

Nakon uspešnog završetka kursa studenti će razumeti, savladati i samostalno primenjivati sledeće koncepte:

– Uloga inovacija, kreativnosti i informacionih tehnologija u preduzetništvu.

– Proces transformisanja biznis ideje u uspešan start-up.

– Ključne korake i komponente biznis planova.

– Uloga digitalnog marketinga (blogovi, sajtovi, mobilni marketing, marketing u okviru socijalnih medija, internet baneri, itd.).

– Kreirati organizacionu kulturu koja podržava timski rad, edukaciju, kreativnost i inovacije.

Teorijska nastava

Inovacije, kreativnost i preduzetništvo. Informacione tehnologije i preduzetništvo. Uloga preduzetništva i njena vrednost u Industriji 4.0. Ekonomska priroda novih preduzetničkih mogućnosti. Ključne kompetencije za uspešan start-up. Biznis plan za nove preduzetnike. Finanski pokazatelji i izvori finansiranja start-upa. Digitalni marketing za preduzetnike. Nova tehnologija i intelektualna svojina. Uloga kulture u preduzetništvu. Aspekti kulture timova. Kreiranje kulture timova kontinuiranog učenja. Rešavanje konflikata i maksimizacija timskih performansi. Kreiranje i održavanje kulture. Kreiranje etičkih aspekata organizacione kulture.

Praktična nastava

Primeri u poslovanju: inovacije i preduzetništva. Digitalno upravljanje. Poslovni kanvasi. Intelektualna svojima i njena uloga u inovacijama vođenim start-upovima.

Timske duskusije na teme: biznis plan kao alat za razvoj preduzetništva. Šta pokreće investitore? Za čime tragaju investitori? Koji su prednosti i nedostaci finansiranja biznisa rizičnog kapitala? Koji faktori određuju uspešnost timova? Timovi i etika. Jake i slabe kulture. Karakteristike organizacije sa pozitivnom kulturom.

Biznis plan radionice: u cilju primene alata naučenih tokom kursa, studenti podeljeni u timove kreiraće biznis plan za pokretanje start-upa (novi proizvod ili usluga). Prezentacije biznis planova od strane formiranih timova.