Oblast: Computer vision

Obrada slika Univerzitet u Kragujevcu

Obrada slika

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama kompjuterske grafike kao što su procesiranje vizuelnih signala, detekcija ivica i izdvajanje linija, obrada tekstura,…
Uvod u digitalnu obradu signala i slike Univerzitet u Nišu

Uvod u digitalnu obradu signala i slike

Upoznavanje sa osnovim pojmovima i metodima vezanim za digitalnu obradu signala i slike. Ovladavanje neophodnim matematičkim aparatom. Demonstracija i praktična primena