Uvod u digitalnu obradu signala i slike

Uvod u digitalnu obradu signala i slike

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Upoznavanje sa osnovim pojmovima i metodima vezanim za digitalnu obradu signala i slike. Ovladavanje neophodnim matematičkim aparatom. Demonstracija i praktična primena

Student bi trebao da bude upoznat sa osnovnim metodima za obradu, kompresiju i restauraciju signala i slike. Takođe, student bi trebao da bude u stanju da te metode samostalno implementira i/ili primeni na konkretne probleme.

Teorijska nastava

Uvod u digitalnu obradu signala: Matematičke osnove, Furijeova transformacija, diskretna Furijeova transformacija, z-transformacija, filtri, spektar signala, odmeravanje signala i kvantizacija.

Uvod u digitalnu obradu slike: predstavljanje slike, modeli boja, geometrijske transformacije, histogram slike.

Transformacije i operacije nad slikama: dvodimenzionalna Furijeova transformacija, linearni filtri, izoštravanje slike, promena rezolucije, morfološke operacije, detekcija kontura, uklanjanje šuma, restauracija slika.

Kompresija i formati slike: JPEG format, JPEG2000 format, PNG format, GIF format.

Praktična nastava

Vežbe u računskom centru. Obrađuju se i implementiraju primeri u skladu sa teorijskom nastavom.