Razvoj veb aplikacija

Razvoj veb aplikacija

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Upoznavanje sa osnovnim elementima web programiranja u jeziku JavaScrpt i elementima Node JS razvojnog okruženja.

Studenti će biti osposobljeni da dizajniraju, implementiraju i održavaju veb aplikacije.

Teorijska nastava

Uvod u Node JS – Šta je Node JS. Prednosti Node JS – a u odnosu na tradicionalne Web servere, Instalacija i podešavanje razvojnog okruženja, Node JS moduli, NPM – Node Package Manager, Kreiranje web servera, rad sa fajl sistemom, otkrivanje grešaka, događaji (events). Express.JS framework, statički resursi, povezivanje na bazu podataka, korišćenje šablona (template engines).

Praktična nastava

Vežbe u računskom centru. Obrađuju se i implementiraju primeri u skladu sa teorijskom nastavom.