Marketing

Marketing

Uključene obrazovne institucije

Univerzitet u Nišu

Oblast

Marketing

Cilj predmeta Marketing je pružanje studentima savremenih marketing i menadžment znanja, koncepata, instrumenata, tehnika i metoda i osposobljavanje za njihovu primenu u poslovnoj praksi. Primena stečenih znanja i veština omogućiće budućim menadžerima efikasno upravljanje različitim preduzećima, organizacijama i institucijama i obavljanje marketing aktivnostima u njima.

Sposobnosti marketing planiranja i organizovanja, implementacije savremenih marketing tehnika i koncepata, realizovanja istraživanja tržišta, kreiranja korporativnog imidža i vrednih, tržišnog komuniciranja, su dobar fundament za primenu interdisciplinarnog pristupa za bavljenje složenom problematikom marketinga u praksi i rešavanje različitih poslovnih problema.

Teorijska nastava

Marketing koncept. Marketing informacioni sistem i marketing istraživanja. Objašnjenje ponašanja potrošača. Stvaranje vrednosti za potrošače. Planiranje marketing aktivnosti. Implementacija marketing strategije. Vrednovanje i kontrola marketing aktivnosti. Marketing program – Proizvod, Cena. Kanali marketinga. Marketing komuniciranje. Marketing usluga.

Praktična nastava

Studije slučaja. Simulacija donošenja marketing odluka. Posmatranje u objektima maloprodaje. Radionice. Igranje uloga.