FAQ

Master 4.0 studije

U Beogradu, Kragujevcu i Nišu.

Master 4.0 programi su izabrani na Javnom konkursu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Odluku i obrazloženje Komisije koja je odlučivala o izboru programa možete pronaći ovde.

U konzorcijume u Beogradu su uključeni Elektrotehnički fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Mašinski i Matematički fakultet, u konzorcijum iz Kragujevca su uključeni Ekonomski, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet inženjerskih nauka i Fakultet tehničkih nauka iz Čačka, a u konzorcijum iz Niša Ekonomski i Prirodno-matematički fakultet.

Svaki pojedinačni studijski program se fokusirao na određene oblasti utvrđivanjem obaveznih i izbornih predmeta. Detalji su dostupni na strani Programi.

Dva Master 4.0 programa (ETF/FON iz Beograda, odnosno Univerzitet u Kragujevcu) počeće za upisom studenata polovinom oktobra ove godine. Druga dva programa (Mašinski / Matematički fakultet iz Beograda i Univerzitet u Nišu) će objaviti konkurse u januaru 2020.

Studije traju tri semestra na Master 4.0 programima koje organizuju ETF/FON, Univerzitet u Kragujevcu i Univerzitet u Nišu, dok će program koji organizuju Mašinski / Matematički fakultet u Beogradu trajati četiri semestra.

Nastava će se održavati u zavisnosti od potreba programa na pojedinačnim fakultetima, o čemu će studenti biti obavešteni nakon upisa.

Sve informacije o predmetima su dostupne na strani Programi. Možeš da filtriraš predmete po oblastima ili po studijskim programima u okviru kojih su dostupni.

U programe je uključeno preko 250 nastavnika sa visokoškolskih ustanova i 70 predavača iz privrede i iz inostranstva.

Sve informacije o kompanijama koje će delegirati svoje predavače ili organizovati programe praksi su dostupne na strani Kompanije. Možeš da ih filtriraš po studijskim programima na kojima će sarađivati.

Da. Svaki program će imati stručne prakse i praktičan rad u trajanju od bar osam nedelja.

Da. Svaki program traje najmanje tri semestra, kako bi se posebna pažnja posvetila pisanju master rada.

Prijava i prijemni ispit

Detalji su dostupni na strani Prijava.

Master 4.0 programe mogu upisati kandidati koji su završili osnovne akademske studije i zadovoljavaju kriterijume koje određuju visokoškolske ustanove koje organizuju programe. Detalji su dostupni na strani Prijava.

Odgovor na ovo pitanje se razlikuje od programa do programa. Detalji za svaki pojedinačni program su dostupni na strani Prijava.

Za upis Master 4.0 programa na Univerzitetu u Kragujevcu neće biti prijemnog ispita, već će se rang lista kandidata utvrđivati samo na osnovu rezultata prethodno završenog školovanja.

Studenti koji su završili Fakultet organizacionih nauka ili Elektrotehnički fakultet u Beogradu neće polagati prijemni ispit za upis Master 4.0 programa koji organizuju ova dva fakulteta. Drugi studenti koji su zainteresovani za ovaj Master 4.0 program će polagati prijemni ispit.

Više detalja dostupno je na strani Prijava.

Pri upisu na sve Master 4.0 programe će se vrednovati prosek ocena na osnovnim akademskim studijama. Detalji za pojedinačne programe dostupni su na strani Prijava.

Da, ukoliko je program akreditovan od strane nadležnog ministarstva.

Odgovor na ovo pitanje se razlikuje od programa do programa. Detalji za svaki pojedinačni program su dostupni na strani Prijava.

Ne postoji ograničenje u godinama za upis ovih programa.

Potrebno je da na rang listi budeš u prvih 35 studenata. Kako se ovaj program sprovodi po prvi put, ne postoje prethodni podaci o tome koliko bodova je imao poslednji primljeni student.

Strani državljanin može da upiše studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, s tim što plaća školarinu za strane studente. Pored osnovne dokumentacije, potrebno je da podnese rešenje o priznavanju strane javne isprave i dokaz o poznavanju srpskog jezika.

Osobe sa invaliditetom mogu da polažu prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta.

Da.

Finansiranje studija

Da. Za svaki od četiri programa Ministarstvo prosvete je obezbedilo po 15 budžetskih mesta.

Detalji za pojedinačne programe dostupni su na strani Prijava.

Da. Inicijativa „Digitalna Srbija“ obezbediće po pet bezuslovnih stipendija na svakom od četiri Master 4.0 programa.

Univerzitet u Kragujevcu će stipendirati dodatnih pet studenata na svom programu.

Nema potrebe da podnosiš odvojenu prijavu. Pet najbolje rangiranih studenata na svakom Master 4.0 programu automatski će dobiti bezuslovnu stipendiju Inicijative „Digitalna Srbija“.

Stipendija Inicijative „Digitalna Srbija“ pokriva troškove školarine.

Stipendije Inicijative „Digitalna Srbija“ su bezuslovne. To znači da nećeš imati bilo kakvu obavezu prakse ili rada za neku od kompanija koje okuplja ova organizacija.