Virtuelna realnost

Virtuelna realnost

Uključene obrazovne institucije

Matematički / Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Upoznavanje studenata sa osnovnim principima računarske grafike, elementarnim i složenim transformacijama objekata u računarskom prostoru. Razrada osnovnih i naprednih modela upotrebe gotovih softverskih rešenja u cilju kontrole grafičkih objekata u 2D i 3D modelima koncipiranim na računarskim platformama. Integracija znanja u oblasti virtuelne stvarnosti kroz sisteme 2D i 3D elemenata koji uključuju „ravne“ ekrane i moderna hardverska rešenja koncipirana na biotehnološkoj sinergiji sa dostupnim hardverima.

Posle uspešnog odslušanog programa koji je predviđen ovim predmetom student
može:

– da primenjuje stečena znanja u naučnim, tehničkim i inženjerskim primenama tehnologije virtuelne stvarnosti

– da projektuje inženjerski softver zasnovanu na računarskoj grafici

– da integriše znanja u oblasti fizikalnosti video igara.

Teorijska nastava

Definicije računarske grafike. Analiza rasterske i vektorske računarske grafike. Zapis vektora. Pojam piksela i adresnog prostora. Elementi geometrijskih transformacija (skaliranje, translacija, rotacija 2D i 3D objekata u računarskom prostoru). Grafički „endžini“. Analiza upotrebe Open GL sistema i WEB GL sistema. Pregled naprednih inženjerskih paketa za virtuelizaciju modela i pojava u realnom vremenu. Prikaz aktuelnih hardverskih rešenja za 3D skeniranja objekata, transformacija fizičkih u električne i informatičke veličine u cilju vizuelizacije objekata i pojava. Osnove teorije algoritama za analizu slike i zvuka. Osnove virtuelne stvarnosti sa elementima analiza inženjerskih problema. Osnove teorije video igara. Istorijski osvrt. Analiza sprajtova i prelaza na moderne endžine.

Praktična nastava

Sastoji se iz auditornih, laboratorijskih vežbi koje prate sadržaj predmeta.