Javne konsultacije

10 startapa se desi, sto se planira.

Čvrsto verujemo da su startapi i inovacije koje donose jedna od ključnih šansi za ubrzani ekonomski razvoj Srbije i naša jedinstvena prilika da uhvatimo korak sa najrazvijenijim zemljama sveta. Zato smatramo da nam je potreban formalni i sistemski mehanizam koji će postaviti temelje za stratešku podršku ubrzanom razvoju startap ekosistema.

Baš zbog toga smo se, zajedno sa 38 drugih predstavnika privrede, državnih institucija i civilnog sektora koji imaju svoju važnu ulogu u ovoj oblasti, uključili u pripremu prve nacionalne Strategije razvoja startap ekosistema i poveli njen rad kao predsedavajući član.

Kada smo preuzeli ovu ulogu, odlučili smo da ćemo, pored toga što ćemo organizovati rad same grupe, u proces u što većoj meri uključiti sve zainteresovane strane koje (zbog ograničenog kapaciteta jedne funkcionalne radne grupe) nisu mogle da se formalno nađu među onima koji pripremaju nacrt. Iako smo dve godine unazad radili na razumevanju okolnosti i prilika za domaći ekosistem i izradi preporuka za njegov dalji razvoj, nismo u zabludi da ovo možemo da uradimo sami. Zato vas pozivamo da kroz proces javnih konsultacija doprinesete svojim konkretnim komentarima i predlozima.

U nastavku možete da ostavite komentare u pisanom obliku (najkasnije do ponedeljka, 17. maja) ili da se prijavite za učešće u nekoj od šest online fokus grupa koje ćemo organizovati po ispod definisanom rasporedu u periodu od 5. do 24. maja.

Vaše sugestije i komentari biće razmotreni prilikom izrade nacrta Strategije koji će biti predstavljen javnosti tokom procesa Javne rasprave.

Pogledajte šematski prikaz predloga ciljeva i mera na kojima radi Radna grupa.

Kako želite da se uključite?

Ključni izazovi

Radna grupa je identifikovala pet najvećih izazova sa kojima se ekosistem suočava

 1. Nedovoljno povoljan i efikasan okvir za poslovanje startapa 
 2. Nedovoljno razvijen mehanizam finansiranja startapa kroz sve faze razvoja 
 3. Niski kapaciteti i povezanost u lokalnom ekosistemu
 4. Nizak nivo kapaciteta za pružanje podrške inovativnim, startap idejama unutar obrazovnih institucija
 5. Slabo razvijena startap kultura i niska prepoznatljivost lokalnog ekosistema na globalnom nivou.

Posebni ciljevi i mere

Radna grupa je, na osnovu definisanih ključnih izazova, predložila pet posebnih ciljeva i mera kojima bi se omogućilo njihovo sprovođenje. Pogledajte šematski prikaz predloga ciljeva i mera na kojima radi Radna grupa, pa ostavite komentare u nastavku.

Predlog posebnog cilja 1:

Unapređenje okvira za poslovanje startapa

Predložene mere za sprovođenje ovog cilja su:

 1. uspostavljanje mehanizama prepoznavanja i legitimacije različitih aktera startap ekosistema
 2. olakšavanje carinske procedure uvoza i izvoza za startape koji se bave istraživanjem i razvojem 
 3. uspostavljanje finansijskog mehanizma podrške u procesu zaštite patenata / intelektualne svojine 
 4. unapređenje okvira za globalno poslovanje
 5. olakšavanje pristupa informacijama u oblasti poslovanja startapa (one-stop-shop).

Predlog posebnog cilja 2:

Unapređenje mehanizma finansiranja startapa

Predložene mere za sprovođenje ovog cilja su:

 1. podizanje nivoa finansiranja u startape u ranoj fazi (pre-seed grants)
 2. unapređenje poreskog okvira za ulaganje u startape
 3. kreiranje mehanizma sufinansiranja države sa anđelima investitorima i fondovima preduzetničkog kapitala 
 4. osnivanje Fonda fondova
 5. kreiranje osnova i mehanizma za grupno finansiranje u Srbiji (crowdfunding).

Predlog posebnog cilja 3:

Jačanje podrške i lokalne povezanosti u startap ekosistemu

Predložene mere za sprovođenje ovog cilja su:

 1. jačanje kapaciteta organizacija podrške
 2. unapređenje i podrška pristupu akceleratorskim programima
 3. unapređenje lokalne povezanosti aktera u startap ekosistemu (umrežavanje kroz zajedničke projekte, događaje i sl.)

Predlog posebnog cilja 4:

Podizanje startap-preduzetničkog kapaciteta kroz formalne i neformalne obrazovne programe

Predložene mere za sprovođenje ovog cilja su:

 1. podrška postojećim i razvoj novih multidisciplinarnih master programa sa visokotehnološkom komponentom
 2. unapređenje kapaciteta visokoobrazovnih institucija za jačanje kompetencija za razvoj startap projekata
 3. širenje osnove za razvoj budućih startap preduzetnika kroz obrazovne programe usmerene na sticanje visokotehnoloških znanja.

Predlog posebnog cilja 5:

Promocija startap kulture i globalne prepoznatljivosti lokalnog ekosistema

Predložene mere za sprovođenje ovog cilja su:

 1. razvoj startap kulture i razvoj preduzetničkog duha
 2. promocija prilika i potencijala za investiranje u startape
 3. unapređenje nivoa međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti lokalnog startap ekosistema (globalne rang liste i baze)

Dodatno

Ovde ostavite svoje preostale komentare i predloge

Fokus grupe za cilj imaju da okupe predstavnike različitih aktera startap ekosistema u cilju boljeg razumevanja potreba, izazova i potencijala koje različite grupe prepoznaju.

S obzirom na sveobuhvatnost Strategije i na potencijali uticaj koji može imati na različite aktere u ekosistemu biće organizovano šest fokus grupa.

Da biste se prijavili za učešće, molimo vas da odaberete termine koji vam odgovaraju:

Osnivanje i poslovanje startapa

Finansiranje i investiranje u startape i alternativne investicione fondove

Jačanje kapaciteta organizacija podrške i unapređenje programa podrške startapima

Podizanje kapaciteta za podršku startap inicijativama kroz obrazovne programe