Master 4.0: Master informacionih tehnologija

Master akademske studije Master informacionih tehnologija traju tri semestra, nakon čijeg završetka student stiče naziv Master inženjer informacionih tehnologija. Studijski program je koncipiran tako da studentima obezbedi najnovija znanja u oblasti IT-a angažovanjem kvalifikovanih profesora, predavača iz inostranstva i predavača iz privrede.

Tokom prva dva semestra student polaže deset predmeta (6 ESPB po predmetu) od kojih su dva obavezna, a osam su izborni. Izborni predmeti su podeljeni u četiri oblasti specijalizacije: Analiza podataka, Distribuirano računarstvo, Interaktivno računarstvo, Organizacija i upravljanje projektima, sa sadržajima koji se u velikom stepenu poklapaju sa savremenim studijskim programima informacionih tehnologija. Iz svake oblasti student bira jedan ili više predmeta, tako da ukupan broj ESPB bodova u akademskoj godini bude 60. U trećem semestru student obavlja stručnu i izrađuje master rad.

Ishodi ovog Master 4.0 programa obezbeđuju studentima uspešno obavljanje poslova u različitim oblastima računarstva, prilagođavanje zahtevima tržišta rada, razvoj novih informacionih tehnologija, kao i osposobljavanje za dalje stručno i naučno usavršavanje.

IT inovacije i preduzetništvo Univerzitet u Kragujevcu

IT inovacije i preduzetništvo

Predmet je koncipiran sa osnovnim ciljem da obezbedi obrazovanje studenata računarstva i informatike u oblasti osnova preduzetništva sa oba relevantna aspekta: 1)…
Obavezni
Analiza multimedijalnih podataka Univerzitet u Kragujevcu

Analiza multimedijalnih podataka

Osnovni cilj predmeta je da studenti steknu teorijska i praktična znanja u oblasti analize sadržaja multimedijalnih podataka uključujući analizu govora, analizu slike…
Izborni
Upravljanje kvalitetom softvera Univerzitet u Kragujevcu

Upravljanje kvalitetom softvera

Upoznavanje sa modelima i osobinama standardizovanih zahteva za nivo obezbeđenja i nivo upravljanja kvalitetom softverskih proizvoda.
Izborni
DATAFLOW računari i njihova primena Univerzitet u Kragujevcu

DATAFLOW računari i njihova primena

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim arhitekturama DataFlow računara i steknu neophodna znanja o DataFlow računarima potrebna za samostalna…
Izborni
Računarstvo u oblaku Univerzitet u Kragujevcu

Računarstvo u oblaku

Cilj kursa je da pruži detaljno znanje i razumevanje obima računarstva u oblaku i svih nivoa servisne orijentacije (SaaS), pruži znanje o…
Izborni
Zaštita računarskih sistema Univerzitet u Kragujevcu

Zaštita računarskih sistema

Rad sa osnovnim konceptima zaštite računarskih sistema. Upoznavanje studenata sa novim bezbednosnim pretnjama i rizicima, kao i sa tehnikama zaštite računarskih sistema…
Izborni
Interakcija čovek-računar (2) Univerzitet u Kragujevcu

Interakcija čovek-računar

Predmet razmatra koncepte interakcije čoveka i računara sa obe strane korisničkog interfejsa, uključujući ljudske faktore, analizu performansi, procese saznavanja, studije upotrebe, stilove…
Izborni
Sistemi virtualne realnosti Univerzitet u Kragujevcu

Sistemi virtualne realnosti

Osposobljavanje studenata za projektovanje i implementaciju sistema virtualne/augmentativne realnosti.
Izborni
Projektovanje korisničkog doživljaja Univerzitet u Kragujevcu

Projektovanje korisničkog doživljaja

Predmet razmatra koncepte interakcije čoveka i računara i projektovanje korisničkog doživljaja, kao i metode procene i tehnike koje se mogu koristiti tokom…
Izborni
Poslovna inteligencija Univerzitet u Kragujevcu

Poslovna inteligencija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim i praktičnim aspektima poslovne inteligencije, strukturom i funkcijom sistema za podršku odlučivanju, strukturom i…
Izborni
Odabrana poglavlja statistike Univerzitet u Kragujevcu

Odabrana poglavlja statistike

Cilj predmeta je dublje razumevanje statističkih metoda. Upoznavanje sa elementima teorije uzoraka i planiranja eksperimenata. Upoznavanje, razumevanje i adekvatna primenaanalize varijanse, regresine…
Izborni
Inteligentni informacioni sistemi Univerzitet u Kragujevcu

Inteligentni informacioni sistemi

Upoznavanje i ovladavanje konceptima, metodama, tehnikama i alatima poslovne inteligencije (BI), Data Science i analitike velikih količina podataka (Big Data).
Izborni
Uvod u nauku o podacima Univerzitet u Kragujevcu

Uvod u nauku o podacima

Cilj predmeta je da student upozna sve glavne aspekte nauke o podacima, da nauči da koristi softverske alate, upravlja podacima, prezentuje ih…
Izborni
Veb majning Univerzitet u Kragujevcu

Veb majning

U okviru ovog predmeta studenti treba da upoznaju specifičnosti analiѕe Web dokumenta i nestruktuiranih podataka. Takođe, studenti treba da se upoznaju sa…
Izborni
Veštačka inteligencija Univerzitet u Kragujevcu

Veštačka inteligencija

Produbljivanje znanja o metodama i tehnikama veštačke inteligencije. Osposobljavanje studenata za rešavanje zahtevnih realnih i istraživačkih problema upotrebom metoda veštačke inteligencije.
Izborni
Obrada slika Univerzitet u Kragujevcu

Obrada slika

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovama kompjuterske grafike kao što su procesiranje vizuelnih signala, detekcija ivica i izdvajanje linija, obrada tekstura,…
Izborni
Mašinsko učenje (3) Univerzitet u Kragujevcu

Mašinsko učenje

Osposobljavanje studenata za razumevanje i praktičnu primenu koncepata nadgledanog mašinskog učenja u domenu regresije i klasifikacije.
Izborni
Obrada prirodnih jezika (2) Univerzitet u Kragujevcu

Obrada prirodnih jezika

Upoznavanje studenata sa modernim statističkim tehnikama obrade prirodnih jezika i njihovom praktičnom upotrebom.
Izborni