Kratki program studija: Analiza podataka i distribuirano računarstvo

Računarstvo u oblaku Univerzitet u Kragujevcu

Računarstvo u oblaku

Cilj kursa je da pruži detaljno znanje i razumevanje obima računarstva u oblaku i svih nivoa servisne orijentacije (SaaS), pruži znanje o…
Obavezni
Uvod u nauku o podacima Univerzitet u Kragujevcu

Uvod u nauku o podacima

Cilj predmeta je da student upozna sve glavne aspekte nauke o podacima, da nauči da koristi softverske alate, upravlja podacima, prezentuje ih…
Obavezni
Obrada velikih količina podataka Univerzitet u Kragujevcu

Obrada velikih količina podataka

Upoznavanje sa osnovama skladištenja, obrade i analize velike količine podataka korišćenjem solidne matematičkih osnova i aktuelnih softverskih alata.
Obavezni
Poslovna inteligencija Univerzitet u Kragujevcu

Poslovna inteligencija

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim i praktičnim aspektima poslovne inteligencije, strukturom i funkcijom sistema za podršku odlučivanju, strukturom i…
Izborni
Analiza multimedijalnih podataka Univerzitet u Kragujevcu

Analiza multimedijalnih podataka

Osnovni cilj predmeta je da studenti steknu teorijska i praktična znanja u oblasti analize sadržaja multimedijalnih podataka uključujući analizu govora, analizu slike…
Izborni
Zaštita računarskih sistema Univerzitet u Kragujevcu

Zaštita računarskih sistema

Rad sa osnovnim konceptima zaštite računarskih sistema. Upoznavanje studenata sa novim bezbednosnim pretnjama i rizicima, kao i sa tehnikama zaštite računarskih sistema…
Izborni
Interakcija čovek-računar (2) Univerzitet u Kragujevcu

Interakcija čovek-računar

Predmet razmatra koncepte interakcije čoveka i računara sa obe strane korisničkog interfejsa, uključujući ljudske faktore, analizu performansi, procese saznavanja, studije upotrebe, stilove…
Izborni
Sistemi virtualne realnosti Univerzitet u Kragujevcu

Sistemi virtualne realnosti

Osposobljavanje studenata za projektovanje i implementaciju sistema virtualne/augmentativne realnosti.
Izborni
Projektovanje korisničkog doživljaja Univerzitet u Kragujevcu

Projektovanje korisničkog doživljaja

Predmet razmatra koncepte interakcije čoveka i računara i projektovanje korisničkog doživljaja, kao i metode procene i tehnike koje se mogu koristiti tokom…
Izborni
Mašinsko učenje (3) Univerzitet u Kragujevcu

Mašinsko učenje

Osposobljavanje studenata za razumevanje i praktičnu primenu koncepata nadgledanog mašinskog učenja u domenu regresije i klasifikacije.
Izborni
Obrada prirodnih jezika (2) Univerzitet u Kragujevcu

Obrada prirodnih jezika

Upoznavanje studenata sa modernim statističkim tehnikama obrade prirodnih jezika i njihovom praktičnom upotrebom.
Izborni
Bioinformatika (3) Univerzitet u Kragujevcu

Bioinformatika

Upoznavanje studenata sa konceptima i tehnikama bioinformatike. Sekvenciranje DNK, RNK i rad sa proteinskim strukturama.
Izborni
Upravljanje IT projektima Univerzitet u Kragujevcu

Upravljanje IT projektima

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, metodima, tehnikama i alatima za uspešno upravljanje IT projektima.
Izborni
Internet stvari Univerzitet u Kragujevcu

Internet stvari

Predstavljanje i objašnjavanje oblasti IoT kao savremenog koncepta umrežavanja i neprimetne integracije raznih senzora i aktuatora u svakodnevno fizičko okruženje radi prikupljanja…
Izborni
Softversko inženjerstvo Univerzitet u Kragujevcu

Softversko inženjerstvo

Upoznavanje sa metodama i tehnikama za razvoj softvera u svim fazama životnog ciklusa.
Izborni
Duboko učenje Univerzitet u Kragujevcu

Duboko učenje

Osposobljavanje studenata za razumevanje paradigme dubinskog učenja kao grane mašinskog učenja, koja se zasniva na predstavljanju podataka na visokom stepenu apstrakcije. Predmet…
Izborni
Biološki inspirisano računarstvo Univerzitet u Kragujevcu

Biološki inspirisano računarstvo

Upoznavanje studenata sa konceptima i tehnikama biološkog računarstva, odabranim primerima primena evolutivnog računarstva i genetskim algoritmima.
Izborni
Sistemi za podršku odlučivanju Univerzitet u Kragujevcu

Sistemi za podršku odlučivanju

Upoznavanje studenata sa konceptima, teorijskim osnovama i mogućnostima sistema za podršku odlučivanju. Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju stečena znanja u rešavanju realnih…
Izborni